20 tháng 8, 2013

thêm tấm ảnh miền Bắc từ Hugh Manes Collection


[quyết] tâm đánh thắng [giặc Mỹ ?] xâm lược - ĐTT65


Nguồn: Hugh Manes Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: