30 tháng 8, 2013

Cách mạng và rượu (1945)

Một giọt rượu là một giọt máu của đồng bào nghèo đói.
Nhấp một giọt rượu là nhấp một giọt đắng cay.
Ta hãy khuyên nhau đừng nên uống rượu.

A drop of wine is a drop of our impoverished compatriots' blood.
Sip a drop of wine is sipping a drop of bitter pain.
Let's recommend one another not to drink wine.

nguồn: Cứu Quốc 10 tháng 10 1945, 1.

Một điều quan trọng nữa là đầu năm ấy miền Bắc bị nạn đói.  Gạo dành để sản xuất rượu rất phí.

Không có nhận xét nào: