Ngày 29 tháng 08 năm 2013

Độc lập hay là chết (Independence or Death) - ?? (1945)

nguồn: Cứu Quốc 9 tháng 9 1945, 1.

Không có nhận xét nào: