31 tháng 10, 2015

ảnh - Một cảnh ký tên đòi cấm vũ khí nguyên tử ở Bờ Hồ (Hà Nội)

(bẩn để xem tất cả)
Tại một bàn ký tên đòi cầm vũ khí nguyên tử ở một khu phố (Hà Nội)

27-3-55 toàn thể nhân dân Hà Nội nhiệt liệt ký tên chống đế quốc Mỹ âm mưu gây chiến tranh nguyên tử

nguồn: Độc Lập #90 (1 tháng 4 1955), tr. 1, tr. 4


Tôi không biết ngày 27 tháng 3 năm 1955 có ý nghĩa đặc biệt nào?  Tôi chỉ biết ngày đó là ngày chủ nhật, vậy chắc nhiều người được nghỉ dạo chơi ở bờ Hồ.

Mỹ có bom nguyên tử từ năm 1945, Liên Xô có từ năm 1949.  Đời đời Mỹ là đế quốc thì phải cảnh giác.  Không biết ai bao giờ có "âm mưu gây chiến tranh nguyên tử.  Ai ai cũng biết quả của cuộc chiến ấy sẽ không được tốt đẹp.  Âm mưu gì?

Ngược lại, âm mưu ấy, nếu có, thì nhất định phải ký để chống lại.  Nhưng một đế quốc có bận tâm các chữ ký của một người hay của mấy trăm nghìn Hà Nội năm 1955?  Điệu quan trọng là phải tổ chức và vận động các sinh hoạt chính trị cho dân để dân cảm thấy như họ có vai trò quyết định trong các sự kiện nước non và quốc tế.