30 tháng 10, 2015

tấm ảnh Nha Trang 1967-8 từ Jeanne Christie Collection

tượng Phật ở chùa Long Sơn
ngựa trắng của Sư Đoàn Bộ Binh Hà Quốc
 Nhà thờ Nha Trang


 chợ đen Nha Trang
nguồn ảnh: Jeanne Christie Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: