3 tháng 10, 2015

tấm ảnh tháng 4 1968 từ Ronnie Markell Collection

nguồn ảnh: Ronnie Markell Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: