28 tháng 8, 2019

Những đóm mắt hỏa châu (Sparkling eyes like flares) - Hàn Châu (1968)

Có những đêm dài, anh ngồi nhìn hỏa châu rơi.
There are long nights, I sit and watch the flares fall.
Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời.
Feel the realm of my thoughts burning red across the low horizon.
Những đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn tối.
Sparkling eyes like flares burst upon night's curtain.
Như mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối.
Like your brilliant eyes, following me in all directions.
Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hỏa châu rơi.
On sleepless nights I confide with the falling flares.

Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em
Beneath the cinnabar light, I sit calling your name to myself
Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về
Dreaming of tomorrow with firework bursts echoing along the path home
Những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới
Sparkling eyes, flares are the flower lantern of our wedding day
Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới
When war is over, our future will find us
Có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương
Having each other in life on these long nights, there's no fear of love straying

Ôi đẹp làm sao, màu hỏa châu
Oh it's so beautiful, the flare's color
Đêm đêm tô son, tô phấn những con đường
Nightly it rouges and powders the roads
Ôi những con đường mang nặng đau thương
Oh those roads that bear a heavy burden of pain
Cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn
So I can identify with my homeland midst the dark, sad night
Bằng những giòng sông chảy xuôi đêm trường
Through rivers flowing through the long night
Ôi những giòng sông nhẫn nhục đau thương
O rivers of insult and pain

nguồn: S: 1001 Bài Ca Hay, 1968