27 tháng 8, 2013

Lý Toét đem quà ra tỉnh (Grinnin' Lý Brings A Gift To Town) - ?? (1934)

--Ở nhà quê chỉ có rượu lậu là quý.  Ta cho vào va-ly đem đi thì có giời biết.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [K.e.em va-ny]
Nguy to rồi! Họ đòi xem va-ly.

nguồn: Phong Hóa 89 (25 tháng 5 1934), tr. 13.

Ở Bắc Bộ nắm nần chữ "l" được phát âm thành chữ "n."  Kem va-ny và Xem va-ny rất giống nhau chứ?  Điều thứ hai là lúc bấy giờ Pháp có luật Regie Alcools vậy họ cấm rượu tự sản xuất.  Rượu trong va-ni của ông Lý bị kiểm soát là "nguy to" thật.

Không có nhận xét nào: