29 tháng 8, 2013

Một đoạn cuộc biểu tình khổng lổ 1 triệu người (1945)

Một đoạn trong cuộc biểu tình khổng lổ 1 triệu người phản đối Phái-bộ Anh dùng võ-lức chiếm đóng Nam-bộ-phủ ngày 14-9-45 ở Hà-nội.

nguồn: Cứu Quốc 26 tháng 9 1945, 1.


Đầu đề này đầy ngoa dụ.  Một triệu người là một con số khổng lộ thật - sao mà đếm được?

Việc quân lược Anh chiếm lại Sài Gòn đã tai hại thật cho ước mơ độc lập của người Việt Minh, vậy khí thế chống đối của người đến biểu tình phải lớn lắm.  Nhưng Hà Nội năm 1945 không đủ rộng để chứa được một triệu người (và cả nước Việt chỉ có 23 triệu người lúc bấy giờ).

Không có nhận xét nào: