29 tháng 8, 2013

Cương quyết chống mọi cuộc xâm-lăng! (Resolve to Fight Every Invasion) - HIPA (1945)

nguồn: Cứu Quốc 7 tháng 9 1945, 1.

Giành chính quyền cho những người này được không?  Lúc ấy các họa sĩ chưa được đào tạo về phong cách thực tế xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào: