25 tháng 8, 2013


Our panoramic bar, fifth floor ... and the talented singer: Ngọc Nhi, from 20.00 until midnight, Le Van Tien at the piano

Hộp đêm Sài Gòn trước 1975 với quảng cáo tiếng Anh và tiếng Pháp.  Cô Ngọc Nhi ca, Lê Văn Tiên (?) đánh dương cầm

nguồn: Lonnie M. Long Collection

Không có nhận xét nào: