17 tháng 8, 2013

Cô bán cho tôi ít thuốc cảm (Miss, Sell Me A Little Cold Medicine) - ?? (1933)

--Cô bán cho tôi ít thuốc cảm.
--Thưa ông cảm nhẹ hay cảm nặng?
--Cảm nặng lắm.
--Thưa cảm từ bao giờ?
--Tôi vừa mới phải . . . . từ ngoài cửa vào tới đây thôi.


nguồn: Phong hóa số 71 (3 tháng 11 1933), tr. 8.

--Sell me a little cold medicine.
--Kind sir, is your cold heavy or light?
--It's very strong.
--How long have you had it?
--I just caught it. . . .only since stepping through door and entering.

1 nhận xét:

Lan nói...

thật tế nhị