12 tháng 8, 2013

Bia, nước chanh đây

--Bia, nước chanh đây, anh em cứ uống thả cửa, vì ta phải nghĩ đến việc... nước trước việc dân.

--Beer, lemonade here, brothers take a drink no holds bar, for we must think of the affairs ... of liquid / the nation before the affairs of the people.

nguồn: Vịt Đực, 21 Tháng Chín 1938, tr. 3

Từ xưa đến nay việc nước đi trước việc dân.

Không có nhận xét nào: