23 tháng 11, 2013

tấm ảnh từ Richard E. Wood Collection
Vietnamese Band - Headquarters and Headquarters Command, 1st Signal Brigade Company Area, Long Bình

Một ban nhạc Việt Nam ở bốt Mỹ.

Nguồn: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: