7 tháng 11, 2013

Chính phủ mới (1946)

Ảnh của ảnh viện
Chính phủ mới
Từ trái sáng phải. -- Hàng 1: Cụ Nguyễn Văn Tố, Hồ Chủ-tịch, Huỳnh Bộ-trưởng, Hàng hai: Các ông Nguyễn văn Huyên, Phạm văn Đồng, Trần đăng Khoa, Hoàng tịch Tri, Vũ đình Hòe, Lê văn Hiến, Võ nguyên Giáp, Nguyễn văn Tạo.  Hàng ba: Trần công Tường, Trịnh văn Bình, Đắng phúc Thông, Cù huy Cận, Bồ xuân Luật, Nguyễn khánh Toàn, Nguyễn tấn Nhơn, Hoàng hữu Nam.  


Không có nhận xét nào: