23 tháng 11, 2013

Tú Mỡ (1936)

Tú Mỡ (ngẫm nghĩ) - Thực là Mèo thấy mỡ.
(Tú Mỡ nghĩ ra bức tranh này)
Theo truyện có thực

Tú Fat (to himself) - Truly the Cat sees fat.
(Tú Fat thought up this picture)
A true story

nguồn: Phong Hóa 184 (24 tháng 4 1936), tr. 3

Tú Mỡ tham gia Tự Lực Văn Đoàn một cách tích cực không kém ai.  Gần như số nào của báo Phong Hóa có một hay mấy bài thơ của Tú Mỡ.

Không có nhận xét nào: