18 tháng 11, 2013

Cùng một thời (Contemporaries) - Đông Sơn (1935)


Một ông Thượng Thư Nhật

Một ông Thượng Thư Annam

nguồn: Phong Hóa 135 (8 février 1935), tr. 2.


Người đại diện nước mình mặc âu phục lịch sự thì nước mình tiến bộ.  Người đại diện nước mình mặc đông phục lịch sự nước mình lạc hậu.

Không có nhận xét nào: