11 tháng 11, 2013

Nhân dịp Hồ Chủ Tịch về nước (1946)


Nhân dịp Hồ Chủ Tịch về nước
Các đoàn thể, các ủy ban, các công tư sở, các trường học, các nhà máy, các tư gia
Đều nên có một pho
Tượng Hồ Chủ-Tịch
toàn bằng đá trắng (plâtre)
Cỡ lớn giá 350đ. -- Cỡ nhỏ giá 80đ.
Giao dịch xin mời lại hoặc viết thư cho
Nhà Xuất Bản "Nhân Loại"
63 Phan Chu Trinh - Hà Nội
Nhà sách có ủy anh "Nguyễn Đăng Trọng" để giao thiệp tại Hà-nội và các tỉnh.

nguồn: Cứu Quốc 10 tháng 10 1946, 3.

Trước tháng 8 1945 rất ít người được nghe tên Hồ Chí Minh.  Đến cuối năm ông thành như một thần tượng.  Tên, hình ảnh và thông điệp ông là đủ để thức dậy dân gửi tiền gây quỹ.  Ông như một thần thánh giám hộ.  Dân Việt muốn thoát được nạn thực dân rất cần một người như thế.

Không có nhận xét nào: