17 tháng 11, 2013

Mặt cậu thế kia mà nỡ đem bệnh về (The Look On That Scoundrel's Face Who Dared To Bring Disease Back Here) - ?? (1939)

--Mặt cậu thế kia mà nở đêm bệnh về đổ cho tôi cậu mà không cố tìm thuốc, thì đành là phen này bỏ nhau
--The look on that scoundrel's face who dared bring disease back here and hasn't even looked for medicine, there's nothing to do but break up
--Nhưng thuốc gì bây giờ
--But what medicine now?
--Thì cậu cứ lại 86 hàng Bông hỏi xem, có phải thứ thuốc Bá Đả Sơn Quân của hiệu Võ-văn-Vân không, mau đi đừng chờ gì nữa!
--Get over to 86 Hàng Bông and see, isn't it Bá Đả Sơn Quân medicine from the Võ Văn Vân shop, hurry, don't wait any longer!

nguồn: Vịt Đực (18 Tháng Bảy 1939), tr. 3.

Quan hệ vợ chồng thời tiền chiến.  Cũng chắc không khác gì thời bây giờ.  Không biết quảng cáo bạo dạn kiểu này được hiệu quả?  Có phải giống thuốc này không?

Không có nhận xét nào: