6 tháng 11, 2013

Tại thủ đô 11, 12, 13 - X - 1946


Tại Thủ đô 11, 12, 13-X-1946
Đại Hội Nghi Văn Hóa Cứu Quốc Toàn Dân

nguồn: Cứu Quốc 9 tháng 10 1946, tr. 4.

Miếu, sao vàng, biếu với sách, bảng màu, bút lông.

Không có nhận xét nào: