16 tháng 11, 2013

Cần phải chấm dứt những tàn tích của đế quốc còn rớt lại - Nguyễn Văn Kiểm (1957)

Cần phải chấm dứt những tàn tích của đế quốc còn rớt lại - We must end the traces that the imperialists left behind

Hôm 2-9, lợi dụng sự vô-tư của chị em nông thôn, 1 số ít thanh niên đã sông sáo, đùa nghịch rất khả-ố! (tranh của Nguyễn Văn Kiểm)

On September 2, taking advantage of the selflessness of our country sister, a small number of young men worked their way in, played really disgusting pranks

nguồn: Thời mới 16 tháng 9 1957, 4.

Đề quốc là ai?  Theo ý nghĩa của tranh này thì đế quốc là tên gọi kẻ thù kế tiếp tên gọi thực dân.  Chỉ riêng Pháp có điều kiện rớt lại các tàn tích.  Nhưng đế quốc chắc cũng bao gồm nước Mỹ kể cả nước Anh nữa.  Theo từ điển (Trung tâm Từ điển học - Vietlex, Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2007) thì nghĩa cũ của đề quốc là "nước quân chủ do hoàng đế đứng đầu."  Ý nghĩa mới hơn là "nước thực dân đi xâm lược các nước khác, biến các nước này thàn thuộc địa hay phụ thuộc."

Theo ý nghĩa trên thì điều rõ là Liên Xô là đế quốc.  Hỏi người người Tây Tạng hay người Uyghur thì Trung Hoa là đế quốc.  Hỏi người Chăm hay người Campuchea thì Vietnam là đế quốc.

Việc các thanh niên "đùa nghịch rất khả ố" thì trước khi đề quốc (thực dân Pháp?) đặt chân trên đất Việt (đế quốc Nam Việt?) thì thanh niên toàn ngoan như bụt?  Còn thanh niên đùa nghịch rất khả ố thì còn phải trách tàn tích của các ông mũi to?

Tôi nghĩ rằng điều nổi bật ở trên là quan hệ giai cấp ở Hà Nội trong những năm ấy.  Trước 1945 người nông thôn hay bị coi thường.  Văn hóa thành thị và nông thôn rất xa cách nhau.  Tất nhiên các chàng trai giao tiếp khéo léo và thô tục hơn hơn các cô nông thôn.  Nhưng dư luận phản ứng thế nào?

Không có nhận xét nào: