24 tháng 11, 2013

Một hãng vô tuyến điện ngoại quốc Thu thanh Hồ Chủ Tịch (1946)

Một hãng vô tuyến điện ngoại quốc Thu thanh Hồ Chủ Tịch cùng với bài Tiến Quân Ca, Diệt Phát Xít

A foreign wireless company records President Hồ on to a record with The Advancing Army Song, Wipe Out Fascists

Sáng hôm qua, 27-4-46 -- Hai nhà vô tuyến điện Pháp là ông Sallebert và Gauch có đến yết kiến Hồ Chủ-tịch, xin Chủ-tịch tuyến bố một vài lời để thu thanh vài lời để thu thanh vào đĩa để gửi sang Pháp.

Chiều theo lời yêu cầu khẩn khoản, đại khái Hồ Chủ-tịch tuyến bá: Tôi gửi lời chào thân ái dân tộc Pháp.  Mặc dầu có những trở lực hiện thời, tôi tin rằng sự hợp tắc dân tộc Pháp và dân-tộc Việt sẽ đến kể quả vì hai dân tộc cùng theo đuổi lý tưởng chung; tự-do, bình đẳng, bác-ái.

Sau khi tuyến bố, hai nhà điện thanh lại phỏng vấn cụ một vài phút để thu thanh vào đĩa.

Đến chiều, hai ông lại tới xin phép thu thanh những bản nhạc Tiến-quân-ca, Diệt phát-xít Hồ-chí-Minh muôn năm, do ban âm nhạc Vệ-quốc đoàn cử.

Yesterday morning, April 27, 1946 -- two French wireless experts, Mr. Sallebert and Mr. Gauch paid an official vist upon President Hồ, requested the President to proclaim a few words to record to disc to send to France.

Indulging this entreaty, President Hồ proclaimed: I send loving greetings to the French people. Although there are impediments at this time, I believe that cooperation between the French people and the Vietnamese people will produce results because our two people pursue shared ideals: liberty, equality, fraternity.

After the proclamation, the electric sound experts then interview the elder for a few minutes to record to disc.

In the afternoon, the two gentlemen requested permission to record the pieces Advancing army song, Wipe out fascists, Hồ Chí Minh forever, played by the by National Guard music group.

nguồn: Độc Lập 28 tháng 4 1946, tr. 1


Ông Sallebert đã làm phóng viên cho các báo Pháp như Combat, Le Monde, and Le Figaro.  Ông thu thanh Hồ Chí Minh chắc là việc thu thông tin và không có nghĩa ngoại giáo như báo Độc Lập tưởng.  Người đọc bài báo ở trên sẽ nghĩ rằng Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Nam cho "hai nhà điện thanh" "đến yết kiến" là một đặc ân.  Còn "hai nhà điện" "xin phép" thu vài ca khúc Việt Nam.  Chắc cụ Hồ và dàn nhạc Vệ Quốc Đoàn (của Đinh Ngọc Liên chỉ huy) rất vui được điều kiện chia sẻ với thính giả xa xôi.

Nếu tư liệu này còn tồn tại thì quý lắm!  Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên của tác phẩm tân nhạc Việt Nam được thu trên đĩa hay băng.  Tôi cũng nghĩ rằng các phóng viên đang lấy tư liệu này để biên soạn một chương trình để phát thanh.  Các hành khúc thời khởi nghĩa tháng 8 sẽ gây không khí tốt cho một chương trình thời sự.

Không có nhận xét nào: