26 tháng 2, 2014

Thiếu nhi Hà nội góp sách tặng các bạn Huế, Sài gòn (The Children on Hanoi contribute books to their friends in Huế, Sài Gòn) (1975)

Nghe tin Huế, Sài gòn và miền Nam hoàn toàn giải phóng, thiếu nhi thủ đô Hà nội rất phấn khởi và xúc động.  Các em đã thi đua học tập, lao động và làm "nghìn việc tốt" vì miền Nam.  Biết các bạn thiếu nhi miền Nam nói chung và các bạn thiếu nhi Huế, Sài gòn nói riêng suốt 20 năm qua phải sống dưới ách thống trị của Mỹ-ngụy, không được tự do học hàng, vui chơi như miền Bắc, các em đã tự nguyện góp sách học và truyện tặng các bạn Huế, Sài gòn để giúp các bạn học tập tốt.  Chỉ trong một thời gian ngắn thiếu nhi Hà nội đã góp hơn 80,000 cuốn sách, trong đó thiếu nhi Hoàn kiếm góp hơn 30,000 cuốn, thiếu nhi Ba Đình góp 10,000 cuốn.  ... các em còn đóng góp nhiều loại sách ... sách giới thiệu phong trào thi đua học tập và lao động theo năm điều Bác dạy ... các loại sách lịch sử, sách truyền thống cách mạng, ... để các bạn miền Nam tìm hiểu về miền Bắc xã hội chủ nghĩa tìm hiểu về đời sống và sinh hoạt của nhân dân và thiếu nhi miền Bắc. 

With the news that Huế, Sài Gòn and the South are completely liberated, the little children of the capitol Hà Nội are very enthusiastic and moved.  The kids had competed, worked and done "a thousand good deeds" for the South.  Knowing that their young friends in the South in general and specifically in Huế and Sài Gòn for the past 20 years have had to live under the dominating yoke of the Americans and puppets, were not free in their studies, and carefree and happy like the North, the kids have voluntarily contributed textbooks and stories to give to their friends in Huế and Sài Gòn to help them learn well.  Only in a short period, the children of Hà Nội have contributed more than 80,000 books, among them the Hoàn Kiếm kids contributed 30,000 books, the Ba Đình kids contributed 10,000 books. ... they contributed many kinds of books ... books that introduce the competitive learning program and working according to the five rules Uncle taught ... every kind of history books, books about the revolutionary tradition, ... so that their friends in the South come to learn about the socialist North, to learn about the life and the people and children of the North.

nguồn: Hà Nội mới 10 tháng 5 1975.


Thắc mắc thứ nhất - thiếu nhi miền Nam có thiếu gì sách hay?  Thế nhưng bài này rất đúng về điều là các em thiếu nhi miền Nam thiếu sách về nội dung "thi đua học tập và lao động theo năm điều Bác dạy."  Điều chưa chắc là thiếu nhi miền Nam từng có nhu cầu ấy?

Điều đằng sau bài này là toàn xã hội miền Bắc - không chỉ là thiếu nhi - đã được vận động liên miên mấy chục năm.  Hết cuộc vận động này thì phải theo cuộc vận động khác.  Quá trình các cuộc vận động thay thế nhau không thể nào kết thức.  Các em ở miền Nam không chưa hưởng niềm hạnh phúc như các em miền Bắc.  Các em miền Bắc hy sinh nhiều rồi, nhưng cũng sẵn sàng làm hết mình để giúp đồng bào mình ở Huế và Sài Gòn.  Vậy thắc mắc thứ hai là - chừng nào cám ơn dân vì họ đã thành công rực rỡ trong hai cuộc kháng chiến để họ được yên và không còn bị vận động nữa?

Thì được "tìm hiểu về miền Bắc xã hội chủ nghĩa," các em miền đã thấy thú vị không?  Các quyển của đế quốc Mỹ và tay sai người Việt soạn và xuất bản bị tịch thu có phải bổ ích cho thiếu nhi miền Nam?

Không có nhận xét nào: