19 tháng 2, 2014

thêm tấm ảnh Saigon từ Richard H. MacKinnon Collection


Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide
nguồn ảnh: Richard H. MacKinnon Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: