14 tháng 2, 2014

thêm tấm ảnh từ Richard H. MacKinnon Collection

Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide
nguồn ảnh: Richard H. MacKinnon Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: