Ngày 25 tháng 02 năm 2014

tấm ảnh ngoại ô Sài Gòn từ Richard E. Wood Collection
nguồn: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: