5 tháng 2, 2014

người bán hằng ở Sài Gòn, Richard E. Wood Collectionnguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: