6 tháng 2, 2014

Ba Hoa đồng hàng tất hữu ... nát hoa! (Three flowers in a row naturally they're trampled) - Trần An (1957)


nguồn: Thời mới 15 tháng 12 1957, 4.

"Ba Hoa đồng hàng tất hữu ... Nát hoa!" lấy từ chữ Hoa - "Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư."  Theo Wiktionary thì câu này có ý rất gần một câu tiếng Anh "Two heads are better than one." Mỗi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nếu được có người làm tập thể.

Còn con số ba cũng có nghĩa là con số rủi ro.  Theo mê tín thì người Việt không được chụp ảnh ba người.  Người lính cũng có lời đùa xúi quẩy là ba người bạn theo nhiệm vụ, ắt sẽ có một người chết.  Như vậy, trong tranh có quan điểm mê tín trong một thời chống mê tín.

Nội dung trên chủ yếu là chống tại nan xe, đừng lái xe cẩu thả.  Ước gì mà chỉ kiểu tại nan như trong tranh ấy.

Không có nhận xét nào: