13 tháng 2, 2014

tấm ảnh từ Richard H. MacKinnon Collection

Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide

nguồn ảnh: Richard H. MacKinnon Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: