31 tháng 12, 2012

phim tư liệu của Trận Hà Nội

Xem phim Fighting In Indo-China 1947 (59 giây - câm).

Nguồn:  British Pathé

Không có nhận xét nào: