Ngày 07 tháng 12 năm 2012

tấm ảnh từ Douglas Pike Collectionsource: Douglas Pike Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: