12 tháng 12, 2012

tấm ảnh Quảng Ngãi, 24-25 tháng 10 1969 từ Douglas Pike Collection

nguồn: Douglas Pike Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: