13 tháng 12, 2012

tấm ảnh từ Lonnie M. Long Collection, phận 2

nguồn ảnh: Lonnie M. Long Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: