8 tháng 12, 2012

tấm ảnh từ Joseph Langham Yon, Jr. Collection, phận 2

Nhờ thờ ở Duy Xuyênnguồn: Joseph Langham Yon, Jr. Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: