28 tháng 12, 2012

tấm ảnh Hà Nội từ Henry J. Kenny Collection, phận 3 
phố Hàng Đào ?


đường sắt xe điện - Hàng Cót? với Phạm Văn Đồng

nguồn: Henry J. Kenny Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: