7 tháng 12, 2012

tấm ảnh từ Joseph Langham Yon, Jr. Collection

nguồn: Joseph Langham Yon, Jr. Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: