15 tháng 12, 2012

Sách dạy đàn Huế và cải lương

nguồn: Phong Hóa 13 (8 tháng 9 1932), 2.

Nhiều sách mới in:

...
Sách dạy đàn Huế và Cải-lương bằng các đàn nguyệt và thập lục v..v..

Đọc ông Hai-Khiết cụ Ba Lễ... là mấy nhà danh cầm nhất Bắc Kỳ sọan.  Vì hiện nay chỉ có mấy người thầy đàn ấy là đờn đủ và đúng được thôi.  Sách này ai học lấy cũng  đúng điệu và nắn được gần rất hay.

Người mua sách có quyền hỏi: mỗi cuốn 0p50 ở xa thêm cước 0p20.  Mua buôn mua lẻ thơ và mandat để cho nhà xuất bản như vầy: Nhật-Nam-Thư-Quán Dược-Phòng à 26 Hàng Bông-đệm Hanoi.

Many newly printed books:

A book teaching instruments in Huế and Cải Lương music through the Moon Lute and 16 String Lute, etc...

Read Mr. Two-Pure and Grandpa Three-Offerings... the most famous musicians of Tonkin composed it.  For today there are just a few performers of those instruments that can play enough and correctly.  With this book anyone who studies can play the right melody and ornament sufficiently well.

Those who buy this book are allowed to ask: every book cost half a piaster with an extra 20 sous for those far away.  Buy it wholesale or retail, assigned to this publisher: Nhật Nam Bookstore - Drugstore... at 26 Hàng Bông-Đêm Hanoi.


Hồi xưa làm sao mà biết đàn cho "đủ" và cho "đúng"?  "Đủ" và "đúng" là tùy theo các danh cầm dạy cách đàn.  Vì các danh cầm cho thông tin ấy vào một quyển sách làm cho phương pháp ấy được thêm uy tín.

Nhưng thông tin ghi ở trong quyển sách có phải đủ để người học được đàn cho đủ và đúng?  Đàn theo sách, học giả có thiếu chi tiết quan trọng không?  Ở miền Bắc chỉ có hai danh cầm này?  Nói là "nhà danh cầm nhất Bắc Kỳ" có phải là quá đáng?  Chắc ở Bắc Kỳ đã có nhiều danh cầm đánh đàn nhiều phong cách khác nhau.

Nhất định người nào chỉ học theo sách sẽ mất nhiều nét cần thiết của phong cách nhạc này.

Một điều nữa - năm 1932 chưa có ai quảnq cáo sách in để dạy guitar, violin và piano.

Không có nhận xét nào: