Ngày 26 tháng 10 năm 2012

tấm ảnh Sài Gòn từ George P. Morgan Collection
Có một nhóm sinh viên? biểu tình, nhưng không biết họ biểu tình cái gì.  Có vẻ như họ treo cờ Việt Nam Cộng Hòa?
 

Nguồn ảnh: George P. Morgan, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: