8 tháng 10, 2012

tấm ảnh từ Garnett Bell Collection


Nghĩa trang Văn Điển, ở ngoài ô Hà Nội.  Nơi mà hài cốt của các tù binh Mỹ bị chết trong tù được chốn và rút ra năm 1974.
 
Nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Biên Hòa, Sài Gòn năm 1968. 
Sài Gòn, 1968

Không có nhận xét nào: