9 tháng 10, 2012

tấm ảnh Sài Gòn từ Owren Sarratt Collection


Continental Palace


Chợ Bến Thành - thời gian mà được gọi là Chợ Quách Thị Trang


nguồn: Owren Sarratt Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: