20 tháng 10, 2012

Hình thức mâu thuẫn, nội dung thống nhất (Contrary in Form, United in Content) - Mạnh Quỳnh (1964)


nguồn: Thời mới 18 tháng 10 1964, trang 2


Một xã hội cổ vũ dân đi lên mãi không dành chỗ nào cho sự phù phiếm.  Mặc dù khác kiểu, khác màu cặp ở trên đều đáng chê vì họ làm cho dân phố phường để ý đến họ.  Cá nhân chủ nghĩa là một tội lỗi lớn.  Nhưng cách mô tả vấn đề bằng những chữ triết lý cũng thú vị.

Song bức tranh này chứng minh thuở ấy có những người không vui lòng đi theo ánh sáng của mặt trời xã hội chủ nghĩa.  Mọi người được cổ động thành con người mới, nhưng có những người muốn ở lại với cái "cũ."  Dù họ trông rất bình thường, có lúc những người như cặp ở trên bị coi như phản cách mạng, phản lối sống mới, phản xã hội chủ nghĩa.  Phong cách thanh niên mặc quân loe, quần ống tuýp cũng bị coi như là cao bồi.

Không có nhận xét nào: