19 tháng 10, 2012

tấm ảnh từ Lonnie M. Long Collection
Hoan hô chiến thắng của QĐVN dũng tiếng tại ...đường Tự Do
nguồn: Lonnie M. Long Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: