4 tháng 10, 2012

tấm ảnh Nha Trang - 2, Warren G. Reed CollectionĐường Độc Lập, Nha Trang


tượng Quách Thị Trang, ở Nha Trang


Không có nhận xét nào: