31 tháng 7, 2013

Trường Nhạc - Âm nhạc học xá (1956)

nguồn: Thời mới 1 tháng 6 1956, 2

Trường Nhạc
Âm Nhạc Học Xá
 17 Cột Cờ

Dịp nghỉ hè mở thêm nhiều lớp, có 9 giáo-sư phụ trách: Ký-âm-pháp, Thanh-nhạc, Piano, Violon, Accordéon, Guitare, Banjo, Mandoline, Cla-rinette Saxophone.  Xin đến xem điều lệ và ghi lên tại văn phòng trường 17 Cột Cờ.

Music School
The Music Boarding School
17 Cột Cờ

For school break we're opening up many classes with 9 professors in charge of: Solfege, Vocal Music, Piano, Violin, Accordion, Guitar, Banjo, Mandolin, Clarinet, Saxophone.  Please come to see the rules and sign up at the school office.


Hình như trường này là một trường dân lập.  Tôi rất muốn biết những 9 người giáo sư là ai.  Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kèn saxophone không được khuyến khích.  Có một người học saxophone trong thời đó cho tôi biết rằng saxophone bị coi là "văn hóa đối trụy."

Không có nhận xét nào: