Ngày 23 tháng 07 năm 2013

tấm ảnh của cuộc trừng ý dân giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm năm 1955 trong Rufus Phillips Collection

Không có nhận xét nào: