27 tháng 7, 2013

Cấm đái (Don't Urinate) - ?? (1934)

L[ý] T[oét] - Lạ! Cấm đái thì sống thế quái nào được?

That's odd! If you don't urinate, how the hell can you live?

nguồn: Phong hóa 113 (31 tháng 8 1934), 8.


Cái hay của ông Lý Toét là ông theo một thứ lô-gích hiển nhiên.  Có lẽ xã hội thành thị biết điều nhiều hơn, nhưng ở đây Lý Toét đi sâu vào vấn đề ngôn ngữ đây.

Không có nhận xét nào: