14 tháng 7, 2013

Cô Tú (Miss Tú) - Lương Châu (1945?)

Ai về chợ huyện, huyện Thanh-Vân,
Whoever’s going back to the district market, Thanh Vân District
Hỏi thăm, hỏi thăm Cô Tú đánh vần được chưa
Ask whether, ask whether Miss Tú can spell yet?
Đánh vần năm ngoái, năm xưa
She was spelling last year, years past
Năm nay quên hết nên chưa biết gì.
This year it’s all forgotten, she doesn’t know a thing.

Lưng trời tiếng sáo vu vi,
In the distance, there’s the humming of a flute
Vẳng nghe ai học chữ i, chữ tờ.
The echo of someone studying letter “i”, letter “t.”
Sách i tờ biếu không cho học,
The book with “i” and “t” gifted but not allowed to learn.
Liệu cô mình đã đọc được chưa?
I wonder if our Miss has read them yet?

Đôi bên bác mẹ cùng già,
On both sides her folks are old,
Lấy cô hay chữ để mà cậy trông.
Someone would marry her if she were literate to rely on.
Mùa hè cho chí mùa đông,
Summer’s almost turning to winter,
Ruộng vườn thóc lúa tính thông cô chẳng nhầm.
Gardens and fields, calculating the rice you’re never off.

Nụ tầm xuân còn đương phong nhụy,
Her youthful smile is still virginal,
Xin cô mình đừng phí ngày xanh.
Please don’t let her waste the prime of her life
Bình Dân Học Vụ lập thành,
The Popular Education Office has been founded,
Cô nên tới đó học hành cho thông.
She should go there to study until she’s fluent.


Cách đây vài tháng một người Pháp đã liên lạc với tôi, hỏi về một số đĩa than 78 tua mà ông được sưu tầm. Ông ấy muốn giới thiệu một bài ca trong các đĩa ấy trên blog cá nhân là Ceints de Bakélite. Tôi đồng ý dịch và giới thiệu về ca khúc và nghệ sĩ hát ca khúc này (bằng Anh ngữ).

Không có nhận xét nào: