17 tháng 7, 2013

Trên đồi sắn mùa đông (On A Hill of Manioc in Winter) - Thanh Tâm Tuyền (1977-1978)

Trời thấp gió nhốn nháo
Skies low, winds swell
Tai ù buốt huyên náo
Ears numb with cold, pell mell
Chống cuốc nghỉ sườn đồi
Resting on a hoe, hillside slope
Đói, mệt, thở khờ khạo.
Tired, hungry, out of breath like a dope.

viết ở Lào Cai, 1977-8

Không có nhận xét nào: