29 tháng 7, 2013

Tớ quán nhảy (I Jumped The Bar) - ?? (1957)

--Tớ quán nhảy...
--Nhảy cao hay nhảy sào?
--Nhảy rào .. ở nhà hát Nhân dân!

--I jumped the bar...
--High jump or pole vault?
--Jumped the fence...into the Peoples' Theatre.


nguồn: Thời mới 6 tháng 10 1957, 4.


Sinh hoạt "cao bồi" năm 1957 (tức là sinh hoạt thanh niên muôn thuở).  Họ thích đi coi mà không thích đợi, trả tiền.  Ở trong nhà hát chắc chỉ có nhạc đỏ.  Tại sao các cao bồi muốn vào?  Vì đây là nơi giải trí tập trung cả dân thành phố.

Nhà hát Nhân dân là một sân khấu rộng rãi ở ngoài trời, trước là bãi đấu xảo thời Pháp.  Sau đây bãi này là địa điểm của Cung Đình Hữu Nghị Việt Xô.

Không có nhận xét nào: