25 tháng 7, 2013

Phòng khám bê (Calf Inspection Room) - NVM (1934)

Y Sĩ Nguyễn Văn Lang
Phòng khám bê

Doctor's Assistant Nguyễn Văn Lang
Calf Inspection Room

--Thôi ta hãy kẻ đến đấy, về ăn cơm đã.

--That's enough, I've traced this far, time to go home for lunch.

nguồn: Phong Hóa #105 (13 tháng 7 1934), 2.

Không có nhận xét nào: